Klachtenregeling van Zwemvereniging de Waterratten.

Een klacht is een waardevolle tip

Heeft u een klacht over ons beleid, bent u van mening dat iets beter kan of heeft u een probleem met een van onze kaderleden? Dat vinden wij heel vervelend. Maar uw klacht kan een waardevolle tip voor ons zijn om het de volgende keer anders te doen. Laat ons weten wat uw klacht is. Wij hebben hiervoor een klachtenregeling.

De voornaamste doelen van de klachtenregeling zijn:

 • Klachten van leden en/of kaderleden naar ieders tevredenheid oplossen.
 • Van klachten te leren en zonodig wijzigingen / maatregelen door te voeren.

 

Werkwijze

Wanneer u een klacht heeft kunt u daarvan melding maken bij een van onze aanspreekpunten op het zwembad: voor algemene klachten bij de gastvrouwen en voor zweminhoudelijke klachten bij de uurleiders. Zij zorgen ervoor dat uw klacht wordt geregistreerd en dat u de gelegenheid krijgt om uw klacht toe te lichten. De uurleider of gastvrouw tracht de klacht in overleg met u op te lossen, indien dit niet mogelijk blijkt, wordt deze voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal vervolgens (inhoudelijk) op de klacht reageren.

De wijze waarop u een klacht in kunt dienen, en de procedure voor de afhandeling van een klacht, staan beschreven in de Klachtenregeling van zwemvereniging ‘De Waterratten’

Klacht, vraag of opmerking? Meldt u bij de uurleiders of gastvrouwen op het zwembad!

 


 

Klachtenregeling

Deze klachtenregeling beschrijft op welke wijze een klacht kan worden ingediend en hoe een klacht wordt behandeld. De behandeling van een klacht wordt verricht door het bestuur.

 

 

Artikel 1 Definities en reikwijdte

 

Deze regeling verstaat onder:

 • de organisatie: Zwemvereniging ‘De Waterratten’ te Berkel-Enschot;
 • het bestuur: het hoofdbestuur van zwemvereniging ‘De Waterratten’;
 • de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van zwemvereniging ‘De Waterratten’;
 • uurleider: aanspreekpunten en verantwoordelijken voor de algemene gang van zaken tijdens de zwemlessen;
 • een gedraging: het handelen of nalaten van zwemvereniging ‘De Waterratten’ daaronder mede begrepen leden en kaderleden van zwemvereniging ‘De Waterratten’;
 • de beklaagde: de partij / persoon tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;
 • een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde;

 

 

Artikel 2 Toepassingsgebied

 

Deze klachtenregeling is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van zwemvereniging ‘De Waterratten’ daaronder mede begrepen leden en kaderleden van zwemvereniging ‘De Waterratten’.

 

 

Artikel 3 Wijze van indienen

 

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht mondeling / telefonisch, per post of digitaal indienen bij het bestuur van zwemvereniging ‘De Waterratten’.
 2. Een klaagschrift bevat minstens de volgende gegevens:
  1. de naam en adres van de klager;
  2. de datum;
  3. een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
  4. de gronden waarop de klager bezwaar maakt.
 3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt het bestuur, klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet (tijdig) herstelt, wordt de klacht niet in behandeling genomen.

 

 

 

 

Artikel 4 Indieningstermijn

 

Het klaagschrift dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend, na het moment waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 5 Ontvangstbevestiging en kosten

 

 1. Het bestuur zendt binnen vijf dagen na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst.
 2. Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

 

 

Artikel 6 Mondelinge behandelingsprocedure

 

 1. Het bestuur onderzoekt in eerste instantie de klacht schriftelijk en nodigt de klager eventueel uit voor een persoonlijk onderhoud.
 2. Het bestuur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

 

 

Artikel 7 Schriftelijke behandelingsprocedure

 

 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt alleen een schriftelijke behandeling van de klacht.
 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

 

 

Artikel 8 Rapportage en beslissing

 

 1. Het bestuur neemt na ontvangst van het klaagschrift in de eerstvolgende bestuursvergadering een beslissing op de klacht.
 2. De beslissing van het bestuur op een klacht kan zijn:
  1. de klacht is geheel of gedeeltelijk gegrond; of
  2. de klacht is ongegrond.
 3. De beslissing van het bestuur wordt per email of schriftelijk medegedeeld aan klager en omvat de bevindingen ten aanzien van de klacht en een gemotiveerd oordeel over het al dan niet (geheel of gedeeltelijk) gegrond zijn hiervan.
 4. Tegen de beslissing van het bestuur kunnen geen rechtsmiddelen worden aangewend.

 

 

Artikel 9 Slotbepalingen

 

 1. Deze klachtenregeling treedt in werking met ingang van het seizoen 2017/2018.
 2. Deze klachtenregeling wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur.
 3. Het bestuur draagt zorg voor bekendmaking van deze klachtenregeling onder de leden van zwemvereniging ‘De Waterratten’.
 4. Het in deze klachtenregeling gestelde laat onverlet de mogelijkheid zich te wenden tot andere daartoe geëigende personen of instanties, zoals een vertrouwens(contact)persoon.
 5. Deze regeling kan worden aangehaald als “klachtenregeling zwemvereniging ‘De Waterratten’‟.
Zwemvereniging "De Waterratten"
Terug naar boven